ROSETA BASE
CÓDIGO
LONGITUD
RBC-RL
ROSETA BASE CORTA
RBC-RL
ROSETA BASE LARGA